Våra gymregler

Med ett aktivt träningskort kan du träna från kl.05:00 till kl.23:00. Gymmet får enbart användas av dig som har giltigt gymkort. Du får alltså INTE ta med någon som inte är medlem. Tänk på att du måste vara ute ur Vattenpalatsets lokaler senast 23.00, annars går inbrottslarmet.

Bryter du mot någon av dessa regler debiteras man utryckningskostnad och/eller straffavgift om 1500 kr.

Nedan kan du läsa våra fullständiga medlemsvillkor och regler.

Dessa medlemsvillkor avseende medlemskap i Vattenpalatset i Mönsterås AB, nedan kallat Vattenpalatset, utgör en bilaga till det avtal om medlemskap som ingåtts mellan Vattenpalatset och medlemmen.

§ 1. Medlemskap
Medlemskapet vid Vattenpalatset är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. För tränande mellan 16 och 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. För tränande ungdom mellan 12 år och 16 år medtecknas ungdom på målsmans medlemsavtal och medlemskort, all träning på gymmet krävs att målsman närvarar med ungdom. Vid besök på Vattenpalatset ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på Vattenpalatset även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Vattenpalatset vid ändring av namn, adress, mail, telefonnummer och andra lämnande uppgifter. All korrespondens från oss går till folkbokförd adress.

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via Autogiro
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Dragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden, vid jul kan tidigare dragning ske) Avtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera partnern. Vattenpalatset förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Kampanj-, pensionär-, FAR- och studentavtal som betalas via autogiro ändras automatiskt efter bindningstidens utgång till dåvarande ordinariepris. FAR- och studentpris går att förlänga genom att medlem senast 15 dagar innan bindningstiden gått ut, uppvisar ett giltigt FAR- eller studentkort. FAR- eller Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade receptet/kortet gäller. Uppvisas giltigt studentkort efter det att studentpriset övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva betalningar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto/kreditkort eller av betalaren senare angivet konto/kreditkort, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro eller dragning från kreditkort beroende på vilket betalsätt som valts.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller 30 dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Vattenpalatset förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning
På samtliga kort som betalas med autogiro gäller 1 månaders uppsägningstid. Kort med bindningstid kan dock inte sägas upp till tidigare tidpunkt än bindningstidens utgång. Kontant betalda kort upphör automatiskt om det inte förnyas.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal
Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 1månad. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 300kr tas ut av Vattenpalatset vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera villkor och regler och godkännas utav Vattenpalatset.

§ 5. Prisändringar och öppettider
Månadsavtalet via autogiro är skyddade mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer i samband därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet pga. av prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning av gällande Medlemskontrakt. Vattenpalatset förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Vattenpalatset förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp. Bad kan endast ske under badets öppettider och med giltigt medlemskort. Öppettider framgår av anslag på anläggningen och hemsidan.

§ 6. Trivsel, hygien och allmän skötsel
Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Vattenpalatsets personal. Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad- eller badverksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Om medlem utesluts pga. Regelbrott förbehåller sig Vattenpalatset att ta ut en skälig ersättning i form av 1500kr.

§ 7. Dopning och misskötsamhet
Vattenpalatset har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vattenpalatset är en certifierad ”100% ren träningsanläggning”. Medlem förbinder sig att följa direktiv och regler i bilagan för 100% ren träning, information om Vattenpalatsets dopingpolicy finns anslaget i anläggningen och på hemsidan. Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är strikt förbjudet på anläggningen. Vattenpalatset förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan grov misskötsamhet såsom bl.a. allvarliga hot, sexuella trakasserier, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på anläggningen.

§ 8. Personuppgifter (PUL och GDPR)
Vattenpalatset är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och efter 25 maj 2018 enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Vattenpalatset behandlar personuppgifter om sina medlemmar, t.ex. namn, personnummer, adress, epostadress, kontonummer och bilder, för administration och fullgörande av medlemskapet och för att skicka information till medlemmarna för informations- eller marknadsföringsändamål. Vattenpalatset är skyldigt att en gång per kalenderår till medlem som ansöker om det kostnadsfritt lämna besked om uppgifter som rör behandling av medlemmen. En sådan ansökan ska vara skriftligt undertecknad av medlemmen och ställd till Vattenpalatset. En medlem har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade hos Vattenpalatset. Medlemmen samtycker till att Vattenpalatset får
kommunicera med medlemmen via email, sms och telefon, så länge denne är medlem i Vattenpalatset och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Medlem kan när som helst begära att Vattenpalatset upphör med dylik kommunikation. Genom tecknande av medlemskap hos Vattenpalatset samtycker medlemmen till att Vattenpalatset, och dess ägare Mönsterås Kommun, inhämtar och behandlar personuppgifter om medlemmen. En medlem kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter om medlemmen. Medlemmen är dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Vattenpalatset kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande.
För ytterligare information se monsteras.se/gdpr.

§ 9. Identifiering
För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Vattenpalatsets rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 10. Reklamation
I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

Sidan uppdaterad 21 september 2023